ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ನಿಯಮ 7 (ii)ರನ್ವಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ.

ಕ್ರ.

ಸಂಖ್ಯೆ.

ವಿವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
1. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಎಸ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಧೂಳಪ್ಪಾ, ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226702 08482-226702
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803402
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 08482-226702 08482-226702
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ addlspbdr@ksp.Gov.in addlspbdr@ksp.Gov.in
2. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ವಾಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ, ಎಸ್.ಎಸ್.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಲಪೆಟ್. ಬೀದರ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಲಪೆಟ್. ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-222915 08482-222915
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9740307278
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ aaobdr@ksp.gov.in aaobdr@ksp.gov.in
3. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸುನೀಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ,

ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಡಿ.ಎ.ಆರ್.

ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾಟರ್, ಮಂಗಲಪೆಟ್ ಬೀದರ್. ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾಟರ್, ಮಂಗಲಪೆಟ್ ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226715 08482-226715
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9448186489
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803406
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ darbdr@ksp.gov.in darbdr@ksp.gov.in
4 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಮಂಜುನಾಥ, ಪಿ.ಐ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಎ.ಎಸ್.ಐ,
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಘಟಕ, ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಬೀದರ್. ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಘಟಕ, ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-227231 08482-227231
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803407
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ dsbbdr@ksp.gov.in dsbbdr@ksp.gov.in
5 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸೊಮಶೇಖರ.ಎಸ್, ಪಿ.ಐ ಉಷಾಬಾಯಿ, ಮಪಿಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ, ಘಟಕ ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಬೀದರ್. ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ, ಘಟಕ ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803410
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ dcrbbdr@ksp.gov.in dcrbbdr@ksp.gov.in
6 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಅಲ್ಲಾಪುರೆ, ಪಿ.ಐ,
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕ, ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಬೀದರ್
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9591460307
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803408
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
7 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಅಲಿಸಾಬ, ಪಿ.ಐ, ಶರಣಪ್ಪಾ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಸೆನ್ ಘಟಕ, ಮಂಗಲಪೆಟ್ ಬೀದರ್ ಸೆನ್ ಘಟಕ, ಮಂಗಲಪೆಟ್ ಬೀದರ್
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226704 08482-226704
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9449256957
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ centralcrimebdr@ksp.gov.in centralcrimebdr@ksp.gov.in
8 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಎಮ್ಡಿ ಮೊಸಿನ್ ಪಟೆಲ್, ಪಿ.ಐ, ಪ್ರವೀಣ.ಎಮ್.ಡಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ,ನಿ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಂಲ್ ರೂಂ.ಡಿ.ಪಿ.ಓ, ಬೀದರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಂಲ್ ರೂಂ.ಡಿ.ಪಿ.ಓ, ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226704/224024 08482-226704/224024
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9844491786
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803400/9480800958
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 08482-226704/224024
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ dcbdr@ksp.gov.in dcbdr@ksp.gov.in
9 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೆಚ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧಿಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧಿಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226705 08482-226705
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9972793222
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803420
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ sdpobdr@ksp.gov.in sdpobdr@ksp.gov.in
10 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಡಿ.ಜಿ ರಾಜಣ್ಣಾ ಸಿ.ಪಿ.ಐ, ಸುನೀಲ ಸಿಪಿಸಿ-1554
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬೀದರ್ ನಗರ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್. ಬೀದರ್ ನಗರ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-231387 08482-231387
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 8310132055 944969088
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803431
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpitownbdr@ksp.gov.in cpitownbdr@ksp.gov.in
11 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ರಾಜಪ್ಪಾ, ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಪ್ರಭಾರಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೆಚ್ಸಿ-824
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬೀದರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್. ಬೀದರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-231046 08482-231046
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9535650464 9481429109
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803445
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ townbdr@ksp.gov.in townbdr@ksp.gov.in
12 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ರುದ್ರಮುನಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಹೆಚ್ಸಿ-852
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್. ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-228256 08482-228256
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9008632776 997273411
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803446
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ newtownbdr@ksp.gov.in newtownbdr@ksp.gov.in
13 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಜಗದೀಶ ಎಚ್.ಎಸ್, ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಚ್ಸಿ-584
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬೀದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್. ಬೀದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226714 08482-226714
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9448662999 9916103889
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803437
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpimarket@ksp.gov.in cpimarket@ksp.gov.in
14 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಶಣ್ಮುಕಯ್ಯಾ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬೀದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್. ಬೀದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226709 08482-226709
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9590848952
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803447
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ marketbdr@ksp.gov.in marketbdr@ksp.gov.in
15 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರಾಜಶೇಖರ, ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್. ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226233 08482-226233
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9844782021
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803448
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ gandhigunjbdr@ksp.gov.in gandhigunjbdr@ksp.gov.in
16 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ, ಪಿ.ಐ ವೈಜಿನಾಥ .ಎಎಸ್.ಐ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೀದರ್. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-222807 08482-222807
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ womenpsbdr@ksp.gov.in womenpsbdr@ksp.gov.in
17 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಎಮ್ಎಚ್.ಉಮೇಶ, ಪಿ.ಐ ಶಿವರಾಜ ಹೆಚ್.ಸಿ-847
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬೀದರ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್. ಬೀದರ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226713 08482-226713
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9844245001 9035637961
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803472
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ trafficbdr@ksp.gov.in trafficbdr@ksp.gov.in
18 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಾವಳಗಿ, ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಶಶಿಕಾಂತ ಹೆಚ್.ಸಿ-822
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮಿಣ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್. ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮಿಣ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-226707 08482-226707
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9880221927
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803439
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpiruralbdr@ksp.gov.in cpiruralbdr@ksp.gov.in
19 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಶ್ರೀಶೈಲಯ್ಯಕುಮಾರ,ಜೆ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರಾಜಕುಮಾರ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್. ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೀದರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-232811 08482-232811
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9845114799
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803449
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ruralbdr@ksp.gov.in ruralbdr@ksp.gov.in
20 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಕುಶಾಲರಾವ ಎ.ಎಸ್.ಐ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಜನವಾಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಜನವಾಡಾ. ಜನವಾಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಜನವಾಡಾ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-244033 08482-244033
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9900878343
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803450
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ janawadabdr@ksp.gov.in janawadabdr@ksp.gov.in
21 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸೈಯದಪಟೇಲ್,ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಪ್ರಭಾರಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ದ್ರೋಪತಿ, ಎ.ಎಸ್.ಐ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬಗದಲ್. ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬಗದಲ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-242633 08482-242633
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9481292697
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803451
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ bagdalbdr@ksp.gov.in bagdalbdr@ksp.gov.in
22 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾತನೂರ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನಾಗನಾಥ, ಎ.ಎಸ್.ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ. ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08482-246133 08482-246133
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9844789126
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ mannallibdr@ksp.gov.in mannallibdr@ksp.gov.in
23 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಎಸ್.ಬಿ.ಮಹೆಶ್ವರಪ್ಪಾ, ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಎ.ಎಸ್.ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುಮನಾಬಾದ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08483-270028 08483-270028
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9980894555 9945906282
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803422
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ sdpohumnabadbdr@ksp.gov.in sdpohumnabadbdr@ksp.gov.in
24 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಜೆ.ಎಸ್ ನ್ಯಾಮೆಗೌಡರ, ಸಿ.ಪಿ.ಐ ರಮೇಶ, ಹೆಚ್.ಸಿ-
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುಮನಾಬಾದ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08483-270159 08483-270159
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9886892105 9972894238
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803435
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpihumnabadbdr@ksp.gov.in cpihumnabadbdr@ksp.gov.in
25 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸಂತೋಷ.ಟಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅನರಾಜ ಎ.ಎಸ್.ಐ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹುಮನಾಬಾದ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08483-270033 08483-270033
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9611509999 8971506777
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803452
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ humnabadbdr@ksp.gov.in humnabadbdr@ksp.gov.in
26 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಬಸವರಾಜ ಎನ್, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಎ.ಎಸ್.ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಹುಮನಾಬಾದ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಹುಮನಾಬಾದ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08483-270100 08483-270100
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9902897417 8722867777
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ humnabadtrafficbdr@ksp.gov.in humnabadtrafficbdr@ksp.gov.in
27 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಮಹಾಂತೇಶ ಲಂಬಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಘನಶಾಮ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08483-274313 08483-274313
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803453
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ hallikheddbdr@ksp.gov.in hallikheddbdr@ksp.gov.in
28 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಈರಪಣ್ಣಾ ಹೆಚ್.ಸಿ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08483-277188 08483-277188
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9880812913
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803434
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpichitaguppabadbdr@ksp.gov.in cpichitaguppabadbdr@ksp.gov.in
29 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸುರೇಶ ಭಾವಿಮನಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08483-277133 08483-277133
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9972684646
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803455
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ chitaguppadbdr@ksp.gov.in chitaguppadbdr@ksp.gov.in
30 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ರವಿಕುಮಾರ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ, ಸುಭಾಷ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಮನ್ನಾಎಖೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮನ್ನಾಎಖೇಳಿ. ಮನ್ನಾಎಖೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮನ್ನಾಎಖೇಳಿ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08483-276833 08483-276833
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9482115117
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803456
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ mannaekhelldbdr@ksp.gov.in mannaekhelldbdr@ksp.gov.in
31 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಹುಲೆಪ್ಪಾ, ಮ.ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಭರತ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೇಮಳಖೇಡಾ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08483-275444
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9980756787
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803454
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ bemalkhedabdr@ksp.gov.in bemalkhedabdr@ksp.gov.in
32 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಾತನೂರ,ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಜಾವಿದ, ಹೆಚ್ಸಿ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ. ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08481-250011 08481-250011
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9900583100 9964690710
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803432
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpibkalyanbdr@ksp.gov.in cpibkalyanbdr@ksp.gov.in
33 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸುನೀಲಕುಮಾರ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸುಧಾಕರ, ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08481-250336 08481-250336
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9972784917
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803457
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ bkalyantownbdr@ksp.gov.in bkalyantownbdr@ksp.gov.in
34 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಜಯಶ್ರೀ , ಮ.ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಸುರೇಶರೆಡ್ಡಿ, ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08481-259045 08481-259045
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9663719126
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803459
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ bkalyantrafficbdr@ksp.gov.in bkalyantrafficbdr@ksp.gov.in
35 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ.ಎಮ್,ಡಪ್ಪಿನ, ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ,ಹೆಚ್.ಸಿ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ, ಕಛೇರಿ ಮಂಠಾಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ, ಕಛೇರಿ ಮಂಠಾಳಾ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08481-259055 08481-259055
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 7019330029
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803438
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpimatnthalabdr@ksp.gov.in cpimatnthalabdr@ksp.gov.in
36 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬಸವರಾಜ, ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಂಠಾಳ
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08481-257433 08481-257433
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9901071769
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803461
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ manthalabdr@ksp.gov.in manthalabdr@ksp.gov.in
37 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಅರುಣಕುಮಾರ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಸುರೇಶ, ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08481-252333 08481-252333
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9741095958
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803460
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ bkalyanruralbdr@ksp.gov.in bkalyanruralbdr@ksp.gov.in
38 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ವಾಸಿಂ ಪಟೇಲ್, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಘಾಳೆಪ್ಪಾ, ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮುಡಬಿ. ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮುಡಬಿ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08481-259833 08481-259833
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 8197474886
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803462
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ mudbibdr@ksp.gov.in mudbibdr@ksp.gov.in
39 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಗೌತಮ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಪ್ರದೀಪ ದುಬೆ, ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಹುಲಸೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಹುಲಸೂರ. ಹುಲಸೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಹುಲಸೂರ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08481-253025 08481-253025
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9148126371
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803458
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ hulsoorbdr@ksp.gov.in hulsoorbdr@ksp.gov.in
40 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ವ್ಹಿ.ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ಭಾಲ್ಕಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ಭಾಲ್ಕಿ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-262233 08484-262233
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9448012671
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803421
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ sdpobhalkibdr@ksp.gov.in sdpobhalkibdr@ksp.gov.in
41 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಅಂಬ್ರೆಶ, ಪಿ.ಐ. ಶಂಕರರಾವ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಭಾಲ್ಕಿ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಭಾಲ್ಕಿ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-262323 08484-262323
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 7259713331
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803463
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ bhalkitownbdr@ksp.gov.in bhalkitownbdr@ksp.gov.in
42 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹೆಚ್.ಸಿ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಭಾಲ್ಕಿ. ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಭಾಲ್ಕಿ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-260132 08484-260132
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 8095243555
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803433
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpibhalkiruralbdr@ksp.gov.in cpibhalkiruralbdr@ksp.gov.in
43 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಹುಲಿಗೇಶ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅಶೋಕ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಭಾಲ್ಕಿ. ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಭಾಲ್ಕಿ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-262333 08484-262333
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 8105754656
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803464
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ bhalkiruralbdr@ksp.gov.in bhalkiruralbdr@ksp.gov.in
44 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ತಾನಾಜಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಎಮ್ಡಿ. ಜಮೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎ.ಎಸ್.ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಧನ್ನೂರಾ. ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಧನ್ನೂರಾ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-264231 08484-264231
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9535099141
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803465
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ dhannurakibdr@ksp.gov.in dhannurakibdr@ksp.gov.in
45 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಕಂಡೆರಾವ್ ಎಎಸ್ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿ. ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-265233 08484-265233
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9035866555
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803466
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ kchinchollibdr@ksp.gov.in kchinchollibdr@ksp.gov.in
46 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಮಹಾಂತೇಶ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಮೆಹಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಮೆಹಕರ್. ಮೆಹಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಮೆಹಕರ್.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-269502 08484-269502
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9916666757
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ mehkarbdr@ksp.gov.in mehkarbdr@ksp.gov.in
47 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಪಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯಾ, ಸಿ.ಪಿ.ಐ ರಜಿನಕಾಂತ, ಹೆಚ್.ಸಿ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಕಮಲನಗರ. ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಕಮಲನಗರ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08485-282324 08485-282324
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9448543713
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803436
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpiknagarbdr@ksp.gov.in cpiknagarbdr@ksp.gov.in
48 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಜಗದೇವಪ್ಪಾ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ, ಚಿದಾನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಎ.ಎಸ್.ಐ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಮಲನಗರ. ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಮಲನಗರ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-285223 08484-285223
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9901099371
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803470
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ kamalanagarbdr@ksp.gov.in kamalanagarbdr@ksp.gov.in
49 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಬಡಿಗೇರ. ಬಸವರಾಜ, ಎ.ಎಸ್.ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕುಶನೂರ. ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕುಶನೂರ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-288833 08484-288833
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9972959537
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803471
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ kushnurbdr@ksp.gov.in kushnurbdr@ksp.gov.in
50 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ರಮೇಶಕುಮಾರ,ಮೈಲೂರಕರ. ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ರಾಜರೆಡ್ಡಿ, ಹೆಚ್.ಸಿ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ. ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-280048 08484-280048
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803430
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ cpiauradbdr@ksp.gov.in cpiauradbdr@ksp.gov.in
51 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ನಾನಾಗೌಡಾ, ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ, ಮಹಾದೇವ ಎ.ಎಸ್.ಐ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಔರಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಔರಾದ. ಔರಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಔರಾದ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-280048 08484-280048
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9880789100
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803467
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ auradbdr@ksp.gov.in auradbdr@ksp.gov.in
52 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸಿ. ಗಣೇಶ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅಶೋಕ, ಎ.ಎಸ್.ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಸಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಸಂತಪುರ. ಸಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಸಂತಪುರ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-287633 08484-287633
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9449763193
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803469
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ santhapurbdr@ksp.gov.in santhapurbdr@ksp.gov.in
53 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಎ.ಎಸ್.ಐ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಎ.ಎಸ್.ಐ
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಚಿಂತಾಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿಂತಾಕಿ. ಚಿಂತಾಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿಂತಾಕಿ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-284033 08484-284033
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 8970899024
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 9480803468
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ chintakibdr@ksp.gov.in chintakibdr@ksp.gov.in
54 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಪ್ರಕಾಶ, ಎ.ಎಸ್.ಐ.
ಕಚೇರಿ/ಠಾಣೆ ವಿವರ/ವಿಳಾಸ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.
ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 08484-284444 08484-284444
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಫ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ hokranabdr@ksp.gov.in hokranabdr@ksp.gov.in